Ogólne zasady sprzedaży

1. DEFINICJE

Nabywca/Kupujący
Podmiot kupujący Towary od Ascon Tecnologic Srl.

Informacje poufne
Wszelkie informacje ustne, pisemne, przechowywane w formie elektronicznej, magnetycznej, graficznej, cyfrowej lub innej, dotyczące działalności stron, niezależnie od tego, czy są oznaczone jako „poufne” i zawierające takie informacje jak przykładowo, ale nie wyłącznie, informacje dotyczące: patentów, znaków towarowych, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych, praw autorskich, modeli przemysłowych, cech, danych, wiedzy specjalistycznej know-how, wynalazków, modeli, próbek, formuł, metod lub procesów produkcyjnych, metod pokrewnych kontroli jakości lub analiz , sprzedaży, szacunkowych wielkości sprzedaży, klientów lub potencjalnych klientów, struktury biznesowej, struktury własności, obowiązków, operacji, budżetów lub strategii.

Umowa
Wszelkie umowy między Ascon Tecnologic Srl a Kupującym dotyczące sprzedaży i zakupu Towarów.

Towary/Produkty
Wszelkie towary wymienione w katalogu lub na stronie internetowej Ascon Tecnologic Srl oraz wszelkie inne towary dostarczone Nabywcy przez Ascon Tecnologic Srl.

Własność intelektualna
Patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, prawa osobiste, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, wzory i wzory zdobnicze, know-how, informacje poufne i wszelkie inne prawa własności intelektualnej, zarejestrowane, niezarejestrowane lub podlegające rejestracji oraz wartość firmy.

Ascon Tecnologic
Ascon Tecnologic Srl, Viale Indipendenza,
56 27029 Vigevano (PV) – Włochy

Właściwy użytek
Przechowywanie, instalacja, uruchomienie, obsługa i konserwacja Towarów zgodnie z instrukcjami Ascon Tecnologic Srl i zastosowaniami przemysłowymi.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszelkie wyceny/oferty złożone przez Ascon Tecnologic Srl na Produkty oraz wszelkie powiązane zamówienia i/lub Umowy podlegają niniejszym Warunkom. Każde zamówienie złożone przez Nabywcę ma na celu złożenie oferty zakupu Produktów zgodnie z niniejszymi Warunkami.

2.2 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wyceny/oferty wygasają po 90 (dziewięćdziesięciu) dniach od ich sformułowania. Zamówienia oparte na wycenach/ofertach nie są wiążące dla Ascon Tecnologic Srl, dopóki zamówienie nie zostanie zaakceptowane i Nabywca nie zostanie poinformowany o jego przyjęciu.
Zamówienie uważa się za przyjęte, gdy Ascon Tecnologic Srl wystawi potwierdzenie zamówienia lub dostarczy Produkty Nabywcy (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

2.3 Kupujący jest odpowiedzialny za weryfikację wymaganej ilości i przydatności Produktów do ich zastosowań. Jeżeli Ascon Tecnologic Srl opracuje Produkty na podstawie precyzyjnych żądań i specyfikacji technicznych dostarczonych przez Nabywcę, to Nabywca będzie odpowiedzialny za weryfikację ich zgodności i funkcjonalności przed wprowadzeniem ich do produkcji.

2.4 Ascon Tecnologic Srl ma prawo, według własnego uznania, doliczyć do ceny dopłatę w celu pokrycia kosztów zarządzania, logistyki i transportu wewnętrznego w przypadku zamówień o wartości poniżej określonej minimalnej wartości dostawy.
Podobnie Ascon Tecnologic Srl będzie mieć prawo do naliczenia dopłaty do ceny za pilne dostawy (rozumiane jako dostawy poza normalnymi warunkami transportu) w celu pokrycia dodatkowych kosztów zarządzania, logistyki i transportu. Koszty te mogą się od czasu do czasu różnić.

2.5 W przypadku gdy Ascon Tecnologic Srl z jakiegokolwiek powodu zaakceptuje anulowanie całego zamówienia lub jego części, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty w całości kosztów poniesionych przez Ascon Tecnologic Srl do momentu anulowania lub, jeżeli produkcja Towarów została już zakończona, pełnej ceny Produktów.

2.6 W przypadku, gdy Ascon Tecnologic Srl zaakceptuje zwrot Produktów poza warunkami wskazanymi w gwarancji, koszty naprawy i transportu zostaną w całości poniesione przez Kupującego.

2.7 Oferowane produkty są zgodne ze wskazanymi właściwościami. Prosimy o zapoznanie się z nimi, ponieważ każde złożone przez Państwa zamówienie będzie uważane za wyraźną ich akceptację. Ascon Tecnologic nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie produktów w Państwa procesie oraz za środki bezpieczeństwa niezbędne do zamierzonego zastosowania.

3. DOSTAWA

3.1 O ile w ofercie, kosztorysie lub potwierdzeniu zamówienia nie uzgodniono inaczej, dostawa produktów odbywa się w siedzibie firmy EX-WORKS Ascon Tecnologic Srl (zgodnie z akutalnym Incoterms). Umowy dostawy, takie jak FCA, FOB, CIF itp., o których mowa w wycenie, ofercie, zamówieniu lub potwierdzeniu zamówienia, są interpretowane zgodnie z aktualnym Incoterms.

3.2 Ryzyko związane z Produktami przechodzi na Kupującego w momencie dostawy w oparciu o zastosowane warunki Incoterms.

3.3 Kupujący jest zobowiązany do odbioru Produktów w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia, w którym Ascon Tecnologic Srl poinformuje go, że Produkty są gotowe do dostawy.

3.4 Niezależnie od tego, które warunki Incoterms mają zastosowanie do sprzedaży, ryzyko związane z Produktami przechodzi na Kupującego, gdy: (I) Kupujący, po otrzymaniu zawiadomienia od Ascon Tecnologic Srl, że Produkty są gotowe do dostawy, odmówi lub poinformuje Ascon Tecnologic Srl, że nie chce odebrać dostawy Produktów lub (II) Ascon Tecnologic Srl nie dostarczy Produktów w uzgodnionych warunkach, ponieważ Kupujący nie dostarczył odpowiednich instrukcji, dokumentacji, licencji lub upoważnień.

3.5 W przypadku wystąpienia jednego ze zdarzeń przewidzianych w art. 3.4, Produkty uważa się za dostarczone Kupującemu, który od tego momentu jest również zobowiązany do pokrycia wszystkich związanych z tym kosztów, w tym przykładowo, ale nie wyłącznie, kosztów przechowywania i ubezpieczenia.

3.6 Ascon Tecnologic Srl dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w terminach wskazanych w potwierdzeniu zamówienia, ale czas dostawy nie jest terminem ostatecznym. Jeśli Ascon Tecnologic Srl przewiduje, że nie będzie w stanie dostarczyć
Produkty w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia Ascon Tecnologic Srl musi niezwłocznie powiadomić Kupującego oraz wskazać, w miarę możliwości, nowy termin dostawy.

3.7 Nabywcy przysługuje prawo do rozwiązania lub odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 60 (sześćdziesiąt) dni od daty wskazanej w potwierdzeniu zamówienia.

3.8 W żadnym przypadku Ascon Tecnologic Srl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostaw z powodu działań lub zaniechań Nabywcy lub Zdarzeń Siły Wyższej w rozumieniu art. 9.

3.9 Odpowiedzialność Ascon Tecnologic Srl w przypadku braku dostawy jest ograniczona do wymiany Towarów lub wystawienia noty kredytowej według stawki umownej proporcjonalnej do jakiejkolwiek faktury wystawionej za takie Towary.

3.10 Ilość poszczególnych partii Towarów zarejestrowanych przez Ascon Tecnologic Srl wysyłanych z jej siedziby stanowi ostateczny dowód ilości otrzymanej przez Kupującego przy dostawie, chyba że Kupujący udowodni inaczej.

4. CENA

4.1 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, cena Produktów jest ceną wskazaną w cenniku Ascon Tecnologic Srl opublikowanym w dniu złożenia zamówienia.

4.2 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, cena Produktów nie zawiera podatku VAT, ani kosztów lub wydatków związanych z załadunkiem, rozładunkiem, transportem i ubezpieczeniem, którymi Kupujący zostanie obciążony w momencie płatności.

4.3 Ascon Tecnologic Srl zastrzega sobie prawo do zmiany cen po upływie okresu ważności wskazanego w cenniku lub w wycenie.

4.4 W przypadku, gdy prawo lub rozporządzenie dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia kosztów realizacji Umowy wejdzie w życie w czasie następującym po notowaniu lub ofercie Ascon Tecnologic Srl, cena ustalona w umowie zostanie odpowiednio dostosowana.

4.5 W przypadku wzrostu cen surowców niezbędnych do produkcji Produktów, Ascon Tecnologic Srl ma prawo do podwyższenia ceny Produktów zamówionych przez Kupującego w takim stopniu, aby odzwierciedlić wzrost koszty surowców.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1 Płatność za Produkty staje się konieczna po upływie terminu wskazanego na fakturze. Wszelkie płatności muszą być dokonywane w walucie wskazanej w potwierdzeniu zamówienia, na fakturze proforma i/lub na fakturze końcowej na rachunek wskazany przez Ascon Tecnologic Srl.

5.2 Kupujący, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych płatności w całości, bez żadnych potrąceń.

5.3 W przypadku, gdy Nabywca nie dokona płatności w terminie, Ascon Tecnologic Srl będzie mieć prawo do naliczenia odsetek za zwłokę przewidzianych prawem (Dekret Ustawodawczy z dnia 9 października 2002 r. nr 231).

6. GWARANCJA

6.1 Ascon Tecnologic Srl gwarantuje, że przez 18 (osiemnaście) miesięcy od daty produkcji oznaczonej na etykiecie produktu identyfikującej, Produkty podlegające Właściwemu Użytkowi, będą wolne od wad projektowych, materiałowych i wykonawczych oraz będą zgodne ze specyfikacją przekazaną Kupującemu lub uzgodnione z Kupującym.

6.2 Wady wyłączone z gwarancji, to wady wynikające z:
(I) normalnego zużycia,
(II) wypadków, niewłaściwego użycia, zaniedbania, użytkowania niezgodnie z Właściwym Użytkiem lub użycie do celów wykraczających poza obszar zastosowania;
(III) napraw lub modyfikacji Produktów przeprowadzane bez zgody Ascon Tecnologic Srl;
(IV) projektów i specyfikacji technicznych zdeterminowanych przez Kupującego, instrukcji udzielonych przez Kupującego, oprogramowania i oprogramowania układowego opracowanych przez Kupującego i używanych na Produkcie, a bardziej ogólnie z wszelkich wad, które można przypisać winie lub czynnościom wykonywanym na Produkcie przez Kupującego bez pisemnej zgody Ascon Tecnologic Srl.

6.3 Ascon Tecnologic Srl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie gwarancji, o której mowa w punkcie 6.1, o ile Ascon Tecnologic Srl nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o wadzie w ciągu 8 dni od wykrycia oraz dostanie możliwość zweryfikowania wady Produktu, jak określono poniżej.

6.4 Z zastrzeżeniem warunków 6.1, 6.2 i 6.3, jeżeli Towary nie są zgodne z gwarancją określoną w punkcie 6.1, Ascon Tecnologic Srl według własnego uznania naprawi lub wymieni Towary, z wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnej winy ze strony Ascon Tecnologic Srl, Ascon Tecnologic Srl nie będzie ponosić dalszej odpowiedzialności za naruszenie gwarancji.

6.5 Ascon Tecnologic Srl nie ponosi odpowiedzialności za koszty demontażu, transportu, ponownego montażu, ponownej instalacji i ponownego testowania Towarów objętych niniejszą gwarancją.

6.6 Ascon Tecnologic Srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które pojawią się po upływie opisanego powyżej okresu gwarancyjnego.

6.7 Przed zwrotem jakichkolwiek Towarów Nabywca poinformuje Dział Jakości Ascon Tecnologic Srl o swoim zamiarze dokonania zwrotu faksem (+390381698730) lub e-mailem na adres info@ascontecnologic.com, podając w zawiadomieniu następujące dane:
• numer(y) części produkcyjnej lub numery seryjne znajdujące się na etykiecie produktu;
• Data produkcji (nadal obecna na etykiecie produktu);
• Ilość dla każdego numeru części
• Powód zwrotu każdego produktu

6.8 Zwrotu Towaru można dokonać tylko wtedy, gdy Dział Jakości Ascon Tecnologic Srl zatwierdzi wniosek i nada numer referencyjny (który musi być pojawić się na wszystkich dokumentach dotyczących zwrotu).
W przypadku upływu okresu gwarancyjnego zostanie wystawiony kosztorys kosztów naprawy.

6.9 Do zwracanego Towaru należy dołączyć:
(I) fakturę „Pro-forma” wskazującą wartość Towaru na potrzeby celne, jeśli Kupujący nie znajduje się we Włoszech lub list przewozowy, jeśli Kupujący ma siedzibę we Włoszech;
(II) oświadczenie o zwrocie Towaru do oględzin/naprawy.

7. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.1 Żadne prawa do własności intelektualnej Ascon Tecnologic Srl nie są przenoszone na Kupującego na mocy niniejszych Warunków. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej są zachowywane przez Ascon Tecnologic Srl i/lub jej dostawców.

7.2 Kupujący nie będzie, bez zgody Ascon Tecnologic Srl, przysłaniać, zaciemniać ani w żaden sposób zmieniać żadnego wyróżniającego znaku stanowiącego część lub odciśniętego na lub umieszczonego na Towarach otrzymanych przez Kupującego od Ascon Tecnologic Srl.

7.3 Wszelkie prawa do oprogramowania dostarczonego Kupującemu pozostają własnością Ascon Tecnologic Srl. Nabywca otrzymuje osobistą, niewyłączną licencję na użytkowanie oprogramowania do wewnętrznych celów biznesowych Nabywcy w kraju, do którego oprogramowanie zostało dostarczone, oraz w systemie, dla którego zostało dostarczone. Kupujący może wykonywać kopie oprogramowania wyłącznie w celu tworzenia kopii zapasowych.

7.4 Kupujący nie będzie eksportować ani reeksportować oprogramowania bez odpowiednich licencji. Kupujący nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować i demontować oprogramowania, wynajmować ani wydzierżawiać oprogramowania stronom trzecim (z wyjątkiem sytuacji, gdy, biorąc pod uwagę rodzaj dostarczonego oprogramowania, taka licencja jest dorozumiana lub jest przewidziana w konkretnej umowie licencyjnej z Kupującym.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Z zastrzeżeniem klauzuli 6, Ascon Tecnologic Srl odpowiada wyłącznie za szkody bezpośrednie. Ascon Tecnologic Srl w żadnych okolicznościach nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie i wynikowe ani za szkody takie jak, ale nie wyłącznie: uszczerbek reputacji, niemożność użytkowania lub zwolnienie produkcji, spadek wartości firmy, utrata kontraktów, strata przychodów bądź zysków, utrata przewidywanych oszczędności, wzrost kosztów operacyjnych, straty finansowe lub ekonomiczne.

8.2 W przypadku umyślnego, niewłaściwego postępowania lub rażącego zaniedbania ze strony Ascon Tecnologic Srl, całkowita odpowiedzialność Ascon Tecnologic Srl za roszczenia wszelkiego rodzaju z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód wynikających z jej wykonawstwa lub jego braku na podstawie niniejszych Warunków w dowolnym roku kalendarzowym w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty równej wartości dostarczonych Towarów w tym roku kalendarzowym.

9. SIŁA WYŻSZA

9.1 Z zastrzeżeniem zobowiązań płatniczych Kupującego w warunku 4, jeśli strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, będzie ona zwolniona i nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania, jeżeli opóźnienie lub ograniczenie w zapobieganiu awarii było poza kontrolą strony i spowodowane przez siłę wyższą np., ale nie wyłącznie: strajki, spory pracownicze, wypadek, pożar, wybuch, działanie czy zaniechanie rządu, wojny, działania wojenne, akty terroryzmu, awarie, opóźnienie w źródle dostaw materiałów lub sprzętu, awarię podstawowych maszyn lub urządzeń lub z innego powodu, niezależnie od tego, czy jest podobny do któregokolwiek z powyższych („Zdarzenia siły wyższej”).

9.2 Jeżeli wykonanie zobowiązań strony zostanie uniemożliwione, opóźnione lub ograniczone przez Zdarzenie Siły Wyższej, wówczas czas wykonania zostanie odpowiednio przedłużony. Ale jeśli wykonanie jest uniemożliwione, opóźnione lub ograniczone przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, a strony nie uzgodniły zmienionej podstawy kontynuowania pracy po opóźnieniu, wówczas każda ze stron może po tym okresie, gdy przyczyna niewykonania nadal istnieje, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni wypowiedzenia na piśmie drugiej stronie.

10. POUFNOŚĆ

10.1 Żadna ze stron nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody strony ujawniającej, ujawniać ani przekazywać stronom trzecim Informacji Poufnych drugiej strony i nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych strony ujawniającej w żadnym celu innym niż produkcja i zakup Produktów na niniejszych Warunkach.

10.2 Obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał przez cały czas trwania jakiejkolwiek Umowy zawierającej niniejsze Warunki i przez nieograniczony czas po jej rozwiązaniu, ale przestanie mieć zastosowanie do informacji, które w dniu ujawnienia są lub stały się później publicznie znane bez winy strony otrzymującej je lub ujawnione z zastrzeżeniem wymogów prawnych lub regulacyjnych.

10.3 Strona ujawniająca ma prawo, niezwłocznie po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu Umowy (z dowolnego powodu), zażądać od strony otrzymującej zwrotu wszystkich Informacji Poufnych będących w jej posiadaniu.

11. ROZWIĄZANIE

11.1 Strona może wypowiedzieć Umowę za uprzednim pisemnym wypowiedzeniem drugiej stronie, jeżeli druga strona:
11.1.1 dopuści się ciągłego lub istotnego naruszenia niniejszych Warunków, a gdy naruszenie jest możliwe do naprawienia, nie naprawi go w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od pisemnego zawiadomienia z żądaniem naprawienia naruszenia;

11.1.2 zostanie rozwiązana, stanie się niewypłacalna, zawiedzi lub nie jest w stanie lub pisemnie przyznaje, że nie jet w stanie spłacić swoich długów, wniesie lub wszczęła przeciwko niej postępowanie o wydanie orzeczenia o niewypłacalności czy upadłości lub podjęło uchwałę o jej likwidacji albo dąży do wyznaczenia zarządcy, syndyka lub podobnego urzędnika w odniesieniu do swoich aktywów lub staje się przedmiotem powołania;

11.1.3 zaprzestanie lub grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności.

11.2 W przypadku, gdy zdarzenia opisane w punkcie 11.1.2 dotyczą Kupującego, Ascon Tecnologic Srl może zażądać zwrotu Towarów, które nie zostały jeszcze zapłacone przez Kupującego i nadal znajdują się w siedzibie Kupującego, a także wszelkie maszyny, narzędzia lub sprzęt, które są własnością Ascon Tecnologic Srl.

12. RÓŻNE

12.1 Ascon Tecnologic Srl może wykonywać swoje zobowiązania i wykonywać prawa przyznane na mocy niniejszych Warunków za pośrednictwem dowolnej spółki, która w danym czasie jest jej spółką stowarzyszoną w rozumieniu art. 2359 Włoskiego Kodeksu Cywilnego lub wykonywać swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków za pośrednictwem dowolnych agentów lub podwykonawcy wyznaczonych przez nią według własnego uznania w tym celu.

12.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd za całkowicie lub częściowo niezgodne z prawem, nieważne, niewykonalne lub nieuzasadnione, zostanie on w zakresie tej niezgodności z prawem, nieważności, niewykonalności lub bezzasadności oddzielony, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków i pozostała część takiego postanowienia pozostaną w pełnej mocy i, jeśli to konieczne, zostaną zmienione w taki sposób, aby w jak największym stopniu zastosować ducha niniejszych Warunków.

12.3 Zgodnie z art. 2359 Włoskiego Kodeksu Cywilnego, Ascon Tecnologic Srl może scedować dowolną Umowę lub jakąkolwiek jej część na dowolną spółkę zależną.

12.4 Niniejsze Warunki są dostępne w języku włoskim i angielskim. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu w interpretacji różnych wersji językowych niniejszych Warunków, wersja włoska będzie rozstrzygająca.

13. UWAGI

13.1 Zawiadomienia muszą mieć formę pisemną i być dostarczone drugiej stronie osobiście, pocztą priorytetową lub faksem do jej siedziby lub na adres handlowy w dniu złożenia zamówienia i/lub Kontraktu.

14. WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

14.1 Uznaje się, że niniejsze Warunki oraz wszelkie Umowy między stronami zostały sporządzone we Włoszech i będą interpretowane zgodnie z prawem włoskim. Strony poddają wszelkie spory wyłącznej jurysdykcji Sądu w Vigevano (Włochy). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedna ze stron wystąpiła do odpowiedniego sądu w jakiejkolwiek innej jurysdykcji o nakaz sądowy lub inny podobny środek w celu powstrzymania drugiej strony przed popełnieniem jakiegokolwiek naruszenia lub przewidywanego naruszenia niniejszych Warunków oraz o zadośćuczynienie.

14.2 Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów podpisana w Wiedniu 1980 nie będzie miała zastosowania.